คู่มือ
1. คู่มือ Pivot Table บน MS.Excel 2013 Downloadแบบ1 Downloadแบบ2
2. - คู่มือWeb Order June2018-แบบOrderอย่างเดียว Download
- คู่มือWeb Order June2018-แบบNewScomอย่างเดียว Download
- คู่มือWeb Order June2018-แบบOrder+NewScom Download
- คู่มือWeb Order June2018-Management Download