แบบฟอร์ม PML
(Word และ Excel ให้ทำส่งในคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
1. F-D3-73 (00) แบบเอกสารเรียกเก็บยาคืน Download Download
2. F-D3-74 (00) แบบเอกสารเรียกเก็บยาคืน Download Download
3. F-D3-77_0 แบบรายงานสรุปการเรียกเก็บยาคืน Download Download
4. FM-SA-01 REV.0 (09-11-2564) แบบฟอร์มขออนุมัติเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ PML Download Download
5. FM-SA-02 ใบรับสินค้าส่งคืน (PML) + ใบคุม Download Download
6. FM-SA-03 แบบฟอร์มใบแจ้งข้อร้องเรียนลูกค้า Download Download
7. FM-SA-04 แบบฟอร์มแจ้งขออนุมัติรับยากลับคืน + FM-WH-15 ใบรับสินค้ากลับคืนบริษัทฯ (PML) Download Download
8. FM-WH-15 ใบรับสินค้ากลับคืนบริษัทฯ (PML) Download Download
9. hpvc_2021_01_08_093116 Download